Garantijas noteikumi

1.  Vispārējie noteikumi.

1.1.  SIA “C&T Rental”, (turpmāk Pārdevējs) juridiskā adrese: Ropažu nov., Ropažu pag., Ropaži, Rīgas iela 14 - 11, LV-2135, Latvija, iegādātajai precei (turpmāk- Prece) tiek nodrošināta likumā paredzētā preces atbilstība līguma noteikumiem (turpmāk tekstā – Garantija):

 1. Ja preci iegādājas Patērētājs (fiziska persona, kura iegādājas preci nolūkam, kas nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), tad Garantija ir spēkā 24 mēnešus (divus gadus) no Preces piegādes datuma saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.
 2. Ja Preci iegādājas Juridiska persona, persona, kura iegādājas preci nolūkam, kas ir saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību un Preci pērk ar mērķi lietot to saimnieciskajā darbībā, un Precei nav aizlieguma to izmantot saimnieciskai vai profesionālai darbībai, tad Pārdevējs nosaka 12 mēnešus Garantiju no Preces piegādes datuma. Šis noteikums nesamazina Ražotāja noteikto garantijas termiņu Juridiskām personām, kuru pēc 12 mēnešiem nodrošina Ražotāja vai izplatītāja autorizētais servisa centrs (turpmāk- Serviss).
1.2. Patērētāja subjektīvais viedoklis par preci, tās īpašībām vai izpildījumu (patika, nepatika) nevar kalpot par pamatu, lai uzskatītu, ka prece neatbilst līguma noteikumiem. Piemēram, nepatīk smaržu aromāts, vilnas džemperis "kož", prece izskatījās savādāk, nekā datora ekrāna, utml.
1.3. Precei var tikt noteikta ražotāja garantija, kas var būt garāka nekā norādīts šajos noteikumos. Izmantojot ražotāja nodrošināto garantiju, jāievēro šie garantijas noteikumi, kā arī ražotāja definētie garantijas spēkā esamības un izmantošanas nosacījumi.

2. Kad garantija ir spēkā.

2.1. Garantija nav attiecināma uz Preces komplektā ietilpstošajiem aksesuāriem (akumulatoriem, baterijām, savienojošiem vadiem, putekļu sūcēju maisiem un birstītēm, spuldzītēm, drošinātājiem, filtriem, eļļām un smērvielām, un citiem komplektējošiem elementiem), kam ekspluatācijas procesā rodas dabīgais nolietojums vai kuru periodiska nomaiņa paredzēta lietošanas noteikumos vai ir saprātīgi sagaidāma, ņemot vērā preču parasto funkcionalitāti (piemēram, putekļu sūcēju maisu nomaiņa, pļaušanas asmeņu vai auklas nomaiņa).
2.2. Garantija nav attiecināma gadījumos, kad Preces bojājums vai defekts radies šādu iemeslu dēļ:

 1. Prece ir izmantota citiem mērķiem, nekā paredzējis ražotājs;
 2. Beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz Preces iepakojuma vai Precei pievienotas etiķetes;
 3. Iestājies dabīgais nolietojums (piemēram, bateriju resurss, akumulatori, riepu nodilums, apavu, cimdu un citu apģērbu nolietojums, filtru nolietojums, utml.);
 4. Neatbilstību rašanās iemesls ir neatbilstoša iestrāde, montāža vai uzstādīšana;
 5. Neatbilstību rašanās iemesls ir neatbilstoša Preces sagatavošana darbam vai ekspluatācija (tai skaitā mehāniski bojājumi), neievērojot Preces Ražotāja norādes Preces instrukcijā vai Preces aprakstā;
 6. Bojājumi no kritieniem, ja vien Preces Ražotājs nav tieši norādījis, ka Prece ir droša pret kritieniem;
 7. Veikts nesankcionēts remonts (piemēram, atvērts korpuss, izjauktas Preces detaļas, mehānismi u.tml.), ko Preces ikdienas ekspluatācijā nav paredzēts veikt, un to veikusi persona, kas nav Servisa pārstāvis;
 8. Tiek konstatēts, ka bojāta Preces ražotāja garantijas plombe vai sērijas numurs;
 9. Izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli (kārtridži, toneri u.c.), ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto Preci, un ja tas ir izraisījis šīs preces bojājumus;
 10. Izmantota pirātiska vai neatbilstoša programmatūra (datortehnikā vai mobilajā telefonā);
 11. Nav veikta regulārā servisa apkope (precēm, kam tāda ir nepieciešama);
 12. Nav veikta savlaicīga nolietoto elementu nomaiņa, kas izraisījusi turpmākus Preces bojājumus;
 13. Prece bijusi pakļauta instrukcijā neparedzētai apkārtējās vides ietekmei (neatbilstoša temperatūra, mitrums, dabas stihijas - zibens, ugunsgrēks, plūdi u.c., un svešu priekšmetu - šķidrumu, kukaiņu u.c. objektu, nokļūšanai tās detaļās);
 14. Prece tika izmantota saimnieciskai vai profesionālai darbībai, bet šāda Preces lietošana nav norādīta Preces instrukcijā vai Preces aprakstā;
 15. Prece tika lietota jau pēc defekta vai bojājuma konstatēšanas un šādas Preces lietošana izraisījusi turpmākus defektus vai bojājumus;
 16. Prece ir jebkādā veidā pārveidota (piemēram, apģērbs ir pāršūts, pārkrāsotas mēbeles, pārvilkts mēbeļu audums u.c. jebkādi pārveidojumi)
2.3. Gadījumos, kad Prece ir uzstādīta, iebūvēta, ieklāta, un, nesaskaņojot ar Pārdevēju vai Servisa pārstāvi, tiek demontēta pirms diagnostikas, un Preces defekta iemeslu nav iespējams noteikt, tad Pārdevējs pieņem, ka defekta rašanās iemesls ir Preces nepareiza uzstādīšana, iebūvēšana, ieklāšana vai lietošana un Garantija tiek atteikta.
2.4. Gadījumos, kad diagnostikas veikšanas rezultātā tiek konstatēts, ka uz Preces defektiem nav attiecināma Garantija, Serviss var pieprasīt Pircējam segt diagnostikas izdevumus saskaņā ar Servisa cenu lapu.

3. Preces nogādāšanas kārtība neatbilstības izvērtēšanai.

3.1. Preces atbilstība līgumam izvērtēšana, Preces diagnostika un remonts tiek nodrošināts ar Servisa starpniecību Latvijā un ārpus tās. Ja Serviss atrodas ārpus Latvijas, Pārdevējs nodrošina Preces nosūtīšanu no biroja uz Servisu un atpakaļ.
3.2. Pircējam jānogādā Preci uz Rītausmas ielu 4a, Rīgā, pēc iepriekšējas saskaņošanas pa tālruni +371 20577992vai pa e-pastu [email protected].
3.3. Ja Prece ir lielgabarīta vai smagāka par 20 kg, Preces nogādāšanu Servisā vai pie Pārdevēja veic vienojoties ar Pārdevēju.
3.4. Ja Preci objektīvu iemeslu dēļ (Prece ir uzstādīta, iebūvēta, ieklāta u.tml.) nav iespējams nogādāt uz biroju vai Servisu, tad Puses pārrunu ceļā vienojas par diagnostikas veikšanas kārtību.

4.  Preces pieņemšana/nodošana Servisā vai birojā.

4.1. Preces bojājuma gadījumā, rekomendējam Preci nogādāt pa tiešo uz Servisu, jo tādējādi ievērojami samazinās bojājuma izvērtēšanas un remonta laiks;
4.2. Pirms datortehnikas vai mobilo telefonu nodošanas Servisā vai Pārdevējam, parūpējieties par tajā esošo datu saglabāšanu, izveidojot rezerves kopiju, jo diagnostikas vai remonta laikā dati var tikt neatgriezeniski zaudēti;
4.3. Iekārtās, kas tiek nodotas Pārdevējam vai Servisā, nedrīkst atrasties Pircēja vai citu personu personas dati, SIM kartes vai atmiņas kartes. Pārdevējs neatbild un nesedz izdevumus par informāciju, kas atrodas nodotajās iekārtās, atgūšanu un atjaunošanu, kā arī nenodrošina un negarantē fizisko personu datu aizsardzību;
4.4. Nododot Preci Pārdevējam vai Servisā, precei jābūt:

 1. Tīrai (piemēram, zāles pļāvējam jābūt iztīrītam no zāles atliekām utml.), lai servisa meistars bez papildus darba varētu veikt Preces diagnostiku. Pretējā gadījumā Serviss var piestādīt Pircējam rēķinu par Preces tīrīšanu saskaņā ar viņu cenu lapu;
 2. Pilnā komplektācijā, kas ir neatņemama sastāvdaļa Preces neatbilstības izvērtēšanai. Preces nepilnīga komplektācija var kalpot par iemeslu Preces pieņemšanas atteikumam;
 3. Iepakotai, kas ļauj preci droši transportēt uz Servisu, samazinot vizuāla un mehāniska bojājuma iespējas.
4.5.  Nododot Preci Pārdevējam, tiek aizpildīts un abpusēji parakstīts Preces pieņemšanas/nodošanas akts, kurā tiek norādīta informācija par preci, tās komplektāciju un vizuālo stāvokli tās nodošanas brīdī, kā arī precīzi aprakstīts preces defekts un/vai tā izpausmes.

5. Neatbilstības novēršanas termiņi un nosacījumi.

5.1. Pārdevējs apņemas novērst Preces neatbilstību vai sniegt citu risinājumu pēc iespējas ātrāk, bet ne ilgāk kā 30 dienās, ja Serviss atrodas Latvijā vai 45 dienās, ja Garantija tiek apkalpota Servisā ārpus Latvijas.
5.2. Ja Serviss Precei konstatē ražošanas neatbilstības, tās tiek novērstas bez atlīdzības.
5.3. Ja Precei nav iespējams novērst neatbilstības, vai tas nav samērīgi, Pircējam ir tiesības prasīt Preci apmainīt pret tādu pašu preci vai citu preci no Pārdevēja pieejamā preču sortimenta, piemaksājot cenas starpību, ja tāda izveidojas.
5.4. Gadījumā, ja nav iespējams novērst Preces neatbilstības pēc līguma noteikumiem, un Pircējs neizvēlas preču maiņu, tad Pircējs ir tiesīgs pieprasīt atmaksāt par Preci samaksāto naudas summu. Šajā gadījumā Pārdevējs, aprēķinot atmaksājamo naudas summu, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28. panta piekto daļu, var ņemt vērā Preces nolietojumu vai labumu, ko Pircējs guvis, lietojot Preci. 
5.5. Pircējam ir pienākums paņemt Preci no Pārdevēja 14 dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs ir saņēmis Preces saņemšanas paziņojumu. No 15 dienas Pārdevējs ir tiesīgs aprēķināt Preces uzglabāšanas maksu 1 EUR par katru uzglabāšanas dienu. Pārdevējs un Pircējs var vienoties par citu, noteiktu Preces izņemšanas dienu, tad maksa par uzglabāšanu netiek aprēķināta.
5.6. Pēc 3 mēnešiem skaitot no dienas, kad Pircējs saņēmis Preces saņemšanas paziņojumu, Pārdevējs pārņem Preci savā īpašumā un utilizē to.

6.  Noderīga informācija klientiem.

6.1. Ja Precei ir paredzēta ražotāja instrukcija, lūdzam vienmēr iepazīties ar to pirms preces lietošanas. Ja Pircējs nav saņēmis lietošanas instrukciju kopā ar Preci vai e-pastā, nekavējoties informējiet Pārdevēju telefoniski +37120577992 vai e-pastā [email protected].
6.2. Iegādātās preces jālieto atbilstoši to paredzētajam mērķim, ievērojot lietošanas instrukcijā noteiktās lietošanas un kopšanas prasības. Preces pārmērīga vai intensīva lietošana var paātrināt Preces nolietošanos.
6.3. Lai Prece saglabātu savas labās īpašības:

 1. Prece jālieto saudzīgi, tam paredzētajam mērķim un apstākļos, kādos Preces lietošanu paredzējis ražotājs (piemēram, mājsaimniecībai paredzētas preces nav paredzētas lietošanai profesionālām vajadzībām vai intensīvos apstākļos);
 2. Pircējam jānodrošina atbilstoša preces kopšana un tīrīšana;
 3. Ņemot vērā preces funkcionalitāti, Pircējam jānodrošina savlaicīga, ražotāja norādījumiem atbilstoša nolietoto detaļu, elementu vai piederumu nomaiņa pret derīgiem, ja tas nepieciešams (piem., putekļu maisi putekļu sūcējiem, asmeņi zāles pļāvējiem, ķēdes elektriskajiem vai benzīna ķēdes zāģiem, utml.);
 4. Ja Precei ir paredzēta montāža pašu spēkiem, to jāveic izmantot tikai ražotāja nodrošinātos preces komponentus, stiprinājumus un ražotāja norādītos instrumentus.
6.4. Saņemot Preci, vienmēr pārliecinieties vai nav bojāts Preces primārais vai transporta iepakojums. Ja ir manāmas iepakojuma bojājuma pazīmes, Jums ir tiesības nekavējoties atvērt sūtījumu un veikt Preces pārbaudi.
6.5. Ja pārbaudes laikā konstatējiet, ka ir Prece cietusi, Jums ir tiesības Preci nepieņemt un atgriezt to Pārdevējam. Šādos gadījumos noteikti sazinieties ar Pārdevēju un informējiet par radušos situāciju.
6.6. Preces pavadzīme/čeks Jums tiek izdota kopā ar preci.;
6.7. Jautājumu gadījumā lūdzu sazinieties ar Pārdevēju pa tālruni +371 20577992 vai rakstot uz [email protected].

7. Kādas ir atšķirības starp ražotāja garantiju fiziskām un juridiskām personām.

7.1. Uz noteiktām precēm attiecas ražotāja garantija, kas norādīti garantijas talonā. Ražotāja garantija ir spēkā 24 mēneši fiziskām personām un 12 mēneši juridiskām personām.