Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi vietnē Lawood.lv

1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Šie pirkšanas noteikumi kopā ar dokumentiem, kas norādīti šajos noteikumos, ir paredzēti informācijas sniegšanai par SIA “C&T Rental” (“Pārdevējs”), kā arī interneta veikalā pārdodamo preču pirkšanas-pārdošanas noteikumu (“Noteikumi”) izklāstīšanai personām, kas norādītas Noteikumu 1.4. punktā (“Pircējs”), un kuras iegādājas preces (“Preces”) interneta veikalā adresē www.lawood.lv
1.2. Pirms jebkādas Preču pasūtīšanas interneta veikalā lūdzam rūpīgi izlasīt šos Noteikumus un pārliecināties, ka tos pareizi sapratāt. Lūdzam pievērst uzmanību, ka pirms pasūtījuma pabeigšanas, Pircējam ir pienākums piekrist šiem Noteikumiem un Privātuma politikai, bez šīs piekrišanas, pasūtījuma pabeigšana un Preces pasūtīšana nav iespējama.  Šādā veidā apstiprināti Noteikumi ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, preču iegādes un apmaksas nosacījumus, preču piegādes un atgriešanas kārtību, pušu atbildību un citus ar preču pirkšanu un pārdošanu saistītos noteikumus.
1.3. Informējam arī par to, ka šie Noteikumi var tikt grozīti, pēc internetveikala nepieciešamības vai ja ir paredzēti grozījumi Latvijas Republikas tiesību aktos. Katru reizi, pasūtot Preces, iesakām pārskatīt Noteikumus, lai Jūs vienmēr būtu pārliecinājies, ka esat pilnībā sapratis, ar kādiem nosacījumiem konkrētajā preču iegādes brīdi tiks veikts pasūtījums.
1.4 Pirkt preces lawood.lv ir tiesības Pircējiem, 
 1. kuri ir  rīcībspējīgas fiziskas personas - persona, kura ir pilngadīga un kuras rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas spriedumu; 
 2. nepilngadīga persona vecumā no 14 līdz 18 gadiem, kam ir vecāku vai aizbildņu piekrišana, izņemot gadījumus, kad personai ir piešķirta pilngadība pirms termiņa vai persona ir uzskatāma par pilngadīgu; 
 3. juridiskas personas.

2. Preces.

2.1. Interneta veikalā sniegtajiem Preču attēliem ir ilustratīvs raksturs. Pārdevējs nevar garantēt, ka Pircēja ierīces ekrāns precīzi atspoguļos Preču krāsas. Ar to pircējs saprot, ka Preces var nebūtiski atšķirties no to attēliem. Prece tiek uzskatīta par atbilstošu, ja tā atbilst Interneta veikalā sniegtajam modelim un/vai aprakstam. 
2.2 Visas Preces, kas nav atzīmētās kā IZPĀRDOTS, ir pieejamas. Gadījumā, ja pasūtīto Preci pārdot nav iespējams Noteikumu 4.9.  norādīto apstākļu dēļ, Pircējs nekavējoties tiek informēts par to e-pasta veidā vai ar citu saziņas līdzekļu (ar telefona zvanu  ar SMS) palīdzību un šādas Preces pasūtījums tiek atcelts.
2.3. Pārdevējam ir tiesības noteikt minimālo un/vai maksimālo pasūtījuma daudzumu konkrētai precei vienā pasūtījumā.

3. Personas datu apstrāde.

3.1. Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus saskaņā ar Privātuma politiku. Iesakām Pircējam rūpīgi izlasīt tos un pārliecināties, ka visi šie noteikumi ir saprotami un pieņemami.

4.  Preču pasūtīšana. Pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšana.

4.1. Šajā interneta veikalā iegādāties Preces drīkst Pircēji, kas norādīti Noteikumu 1.4. punktā.
4.2. Pasūtot preces Pircējs, apstiprinot Noteikumus, apstiprina, ka atbilst Noteikumu 1.4. punktā minētajiem kritērijiem un, ka viņam ir tiesības iegādāties preces šajā internetveikalā.
4.3. Ieteicams, rūpīgi izlasīt un pārbaudīt iesniegto pasūtījuma informāciju katrā pasūtījuma iesniegšanas posmā.
4.4. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs, interneta veikalā ir izveidojis Preču grozu, norādījis Pircēja vārdu, uzvārdu un piegādes adresi, precīzu pasta indeksu, izvēlējies maksāšanas veidu un iepazinies ar šiem Noteikumiem, nospiež taustiņu “Pirkt” un apmaksā pasūtījumu. Neapmaksājot Pasūtījumu, līgums tiek uzskatīts par nenoslēgtu. Pārdevējam ir tiesības sazināties ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādīto tālruņa numuru vai e-pasta adresi, pamatojoties uz noslēgto līgumu vai risinot radušās neskaidrības saistībā ar līguma pildīšanu.
4.5. Kad Pircējs iesniedz pasūtījumu un apmaksā to tam tiek nosūtīts e-pasts, kas apstiprina pasūtījuma saņemšanu.
4.6. Sagatavojot pasūtījumu, Pārdevējs nosūta Pircējam e-pastu, ar kuru informē, ka Preces ir izsūtītas Pircējam vai ir sagatavotas saņemšanai birojā Rīgā, Rītausmas ielā 4a.
4.7. Katrs Pircēja pasūtījums tiek reģistrēts un saglabāts internetveikala datu bāzē to Privātuma politikas noteiktajā kārtībā.
4.8. Slēdzot Līgumu, Pircējs piekrīt, ka pirkuma brīdī uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts elektronisks faktūrrēķins ar pirkuma informāciju.
4.9. Gadījumā, ja Pārdevējam nav iespējas pārdot Preci, piemēram, tāpēc, ka Preces nav noliktavā (noliktavas sistēmas kļūdas dēl), vai kļūdas dēļ, kas ir saistīta ar interneta veikalā norādīto cenu, Pārdevējs par to informē Pircēju e-pastā vai ar citu līdzekļu (ar telefona zvanu vai ar SMS) palīdzību un pasūtījums tiks atcelts. Gadījumā, ja Pircējs jau būs samaksājis par Preci, Pārdevējs atmaksās samaksātās summas 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā.

5.   Pircēja tiesības un pienākumi.

5.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces un pasūtīt pakalpojumus internetveikalā šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.
5.2. Pircējam ir tiesības atcelt pasūtījumu šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.
5.3. Pircējam ir tiesības atkāpties no Līguma šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.
5.4. Pircējam ir tiesības iegādātās preces apmainīt vai atdot atpakaļ šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.
5.5. Pircējam ir tiesības, kas noteiktas šajos Noteikumos, Privātuma politikā un Latvijas Republikas tiesību aktos.
5.6. Pircējs apņemas pirkuma formā sniegt tikai pareizu un pilnīgu informāciju.
5.7. Pircējs apņemas godīgi un pareizi izmantot interneta veikalu, nekaitēt tā darbam vai stabilai darbībai. 
5.8. Pircējam ir pienākums samaksāt par pasūtītajām Precēm un pieņemt tās šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.
5.9. Pircējs apņemas pirms Preces lietošanas sākuma (tajā skaitā arī pirms tās salikšanas kopā, montāžas u. tml.) apskatīt Preci un pārliecināties, ka saņemtā Prece ir tā, kuru Pircējs pasūtīja.
5.10.  Pircējam ir pienākums ievērot citas šajos Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās prasības.

6.  Pircēja saistības.

6.1. Pircējam, izmantojot www.lawood.lv mājas lapu, jāpilda savas saistības, jāievēro šie Noteikumi, Privātuma politika un citi noteikumi, kuri skaidri norādīti www.lawood.lv mājas lapā, ka arī Pircējs nedrīkst pārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus.

7.  Pārdevēja tiesības un pienākumi.

7.1. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma atcelt Pircēja pasūtījumu, ja Pircējs izvēlas Noteikumu 10.2 3 un 4 punktā minēto maksājuma veidu un 3 (trīs) darba dienu laikā nesamaksā par precēm, ja Pircējs ar Pārdevēju nav atrunājis citus apmaksas termiņus.
7.2. Ja Pārdevējam rodas neskaidrības sakarā ar pasūtījuma informāciju, Pārdevējam ir tiesības, sazināties ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādītos rekvizītus. Preču piegādes termiņš šajā gadījumā sākas no dienas, kad Pārdevējs ir sazinājies ar Pircēju. 

7.3. Pārdevējam ir tiesības anulēt pasūtījumu, iepriekš nebrīdinot Pircēju, 

 1. ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju 2 (divu) darba dienu laikā pēc pasūtījuma iesniegšanas;
 2. ja Pircējs nesniedz Pārdevējam pieprasīto informāciju Pārdevēja norādītajā termiņā;
 3. ja Pircējs nedod Pārdevējam piekrišanu viņa personas datu pārbaudei.

7.4. Pārdevējam ir tiesības, kuras noteiktas šajos Noteikumos, Privātuma politikā un Latvijas Republikas tiesību aktos.
7.5.  Pārdevējs apņemas:

 1. veltīt visas pūles, nodrošinot apstākļus, lai Pircējs varētu pienācīgi izmantot interneta veikala sniegtos pakalpojumus;
 2. cienīt Pircēja privātumu, Pircēja personas datus apstrādāt tikai Noteikumos, Privātuma politikas un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
 3. Pārdevējs apņemas ievērot visas šajos Noteikumos norādītās prasības.

8.  Pārdevēja saistības.

8.1. Pārdevējs apņemas Pircēja pasūtījumus izpildīt šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā un sazināties ar Pircēju, izmantojot tikai Pircēja iesniegto kontaktinformāciju.
8.2. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja privātumu, Pircēja Personas datus apstrādāt tikai Noteikumu, Privātuma politikas un Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktu noteiktajā kārtībā.
8.3. Saskaņā ar Noteikumu nosacījumiem Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās Preces un pieņemt Pircēja atpakaļ nosūtītās preces.
8.4. Ja Pārdevējs svarīgu apstākļu dēļ nespēj Pircējam piegādāt pasūtīto Preci, Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam naudu 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā, ja ir veikta priekšapmaksa, un anulēt pasūtījumu.
8.5. Pārdevējs apņemas izpildīt pārējos pienākumus, kurus tam uzliek šie Noteikumi, Privātuma politika un Latvijas Republikas tiesību akti.

9.  Tiesības atkāpties no pirkuma līguma, preču atgriešana un apmainīšanas kārtība.

9.1. Pircējam (fiziska persona), ir tiesības izmantot atteikuma tiesības, nenorādot iemeslu, ja Pircējam nepatīk iegādāto preču forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācija un vienpusēji atkāpties no Līguma, atgriežot saņemtās Preces – šo Noteikumu 9.3. punktā norādītajā laika periodā. Šis noteikums nozīmē, ka minētajā laika periodā pārdomājot vai citu iemeslu dēļ nolemjot atteikties no Preces, Pircējam ir tiesības paziņot Pārdevējam par savu lūgumu atgriezt preces Pārdevējam un saņemt samaksāto naudu. Preces atgriešanas izdevumi ir jāsedz Pircējam.
9.2. Pircējs (fiziska persona) nevar izmantot atteikuma tiesības un nevar atgriezt Preces Ministru kabineta 20.05.2014. noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos un arī ja:
 1. Prece tiek izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai Prece ir nepārprotami personalizēta (pielāgota Pircēja personīgajām vajadzībām);
 2. Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
 3. Pircējs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
 4. Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
 5. Pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
 6. tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi vai žurnāli, izņemot gadījumu, ja tie tiek piegādāti saskaņā ar abonēšanas līgumu;
 7. zīdaiņu apģērbs ir izpakots un lietots;
 8. zīdaiņu rotaļlietas, zīdaiņu kopšanas līdzekļi ir izpakoti un lietoti;
 9. apavi un apģērbs ir lietoti;
 10. parfimērija, kosmētika un ķermeņa kopšanas līdzekļi ir izpakoti un lietoti;
 11. vīriešu, zēnu, sieviešu vai meiteņu trikotāžas apakšveļa ir izpakota un lietota;
 12. zeķbikses, zeķes, zeķītes un līdzīgi izstrādājumi ir izpakoti un lietoti;
 13. medicīnas vai ķirurģiskās ierīces un aparāti ir izpakoti;
9.3. Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču nodošanas viņam apmainīt iegādātās preces pret analoģiskām citu izmēru, formas, krāsas, modeļa vai komplektācijas precēm. Ja, apmainot preces, rodas cenu atšķirība, Pircējam ar Pārdevēju jānorēķinās atbilstoši pārrēķinātajām cenām.
9.4. 14 dienu termiņu atteikuma tiesību izmantošanai skaita šādi:
 1.  ja tiek iegādāta Prece, noslēdzot Līgumu – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona kuru norādījis Pircējs, kas nav pārvadātājs (kurjers), ir saņēmis Preci;
 2.  ja Pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas Preces, kuras piegādā atsevišķi, – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona kuru norādījis Pircējs, kas nav pārvadātājs (kurjers) , ir saņēmusi pēdējo Preci;
 3.  ja tiek piegādāta Prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona kuru norādījis Pircējs, kas nav pārvadātājs (kurjers) , ir saņēmusi Preces pēdējo partiju vai daļu;
 4. līgumiem par regulāru Preču piegādi – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona kuru norādījis Pircējs, kas nav pārvadātājs (kurjers) , ir saņēmusi pirmo preci.    
 5. Ja termiņa beigas iekrīt valstī „oficiāli” noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).
9.5. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam ir jāinformē Pārdevējs par lēmumu atteikties no Līguma, nosūtot vai iesniedzot attiecīgu rakstveida paziņojumu brīvā formā, kurā būtu ietverts Pircēja paziņojums par atteikšanos no Līguma, vai aizpildot atteikuma veidlapu PDF formātā, WORD formātā. Paziņojums par atteikšanos un Atteikuma veidlapa  nosūtāma elektroniski uz e-pastu: [email protected] Saņemot Pircēja paziņojumu elektroniski, Pārdevējs nekavējoties nosūta Pircējam apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu uz Pircēja e-pastu.
9.6. Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad iesniedzis vai nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu, atgriež Preces Pārdevējam. Termiņš tiek uzskatīts par ievērotu, ja Pircējs Preces nodod Pārdevējam pirms 14 dienu termiņa beigām. Pircējs sedz Preces atpakaļatdošanas izmaksas.
9.7. Ja Pircējs ir izvēlējies izņemt preci birojā, Pircējam ir tiesības pārbaudīt Preci, lai noskaidrotu tās raksturu, īpašības un darbības. Bet Preces lietošanas rakstura, īpašības un darbības noskaidrošana un pārbaude veicama tiktāl, ciktāl to ir iespējams izdarīt birojā uz vietas.
9.8. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labai ticībai (tajā skaitā, bet ne tikai, šo Noteikumu 9.9. punktā norādītajos gadījumos), ja Prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota citā nolūkā, nevis Preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.
9.9. Atgriežamo Preci nedrīkst bojāt un lietot tā, ka tiek pārsniegta Preces lietošana tās rakstura, īpašību un darbību noskaidrošanai un pārbaudei. Pircējs cenšas saglabāt atgriežamajai Precei oriģinālo iepakojumu, autentiskās etiķetes un aizsargmaisiņus. Preces jāatgriež pilnā komplektācijā ar tādiem pašiem piederumiem, ar kādiem tās tika pārdotas, pievienojot Precei instrukciju un garantijas talonu, ja tie tika piegādāti ar Preci. Jāatgriež arī par Precēm saņemtās dāvanas.
9.10. Atgriežot Preci, ir jānorāda faktūrrēķina numurs un pasūtījuma numurs. Ja ir iespējams, Pircējs pievieno faktūrrēķinu, lai Pārdevējs varētu nodrošināt Pircējam pēc iespējas ātrāk naudas atmaksu par iegādāto Preci.
9.11. Pircējam, kurš atgrieza Preces, tiek atgriezta visa par Preci samaksātā nauda, ieskaitot piegādes izdevumus. Pārdevējs atgriež naudu par Precēm un piegādes izdevumus ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs saņēmis informāciju par Pircēja lēmumu atkāpties no Līguma un ir saņēmis atgriezto Preci. Ja tiek atgriezta tikai daļa Preču, piegādes izdevumi tiek atmaksāti tikai tādā gadījumā, ja pārējām tā paša pasūtījuma Precēm, pērkot tās atsevišķi, tiktu piemērots zemāks tarifs, nekā tarifs, kas piemērots pērkot Preces kopā ar Precēm, kas tiek atgrieztas, un tikai tādā apmērā, kas ir vienāds ar norādīto tarifu starpību. Ja Pircējs ir izvēlējies izmantot piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, Pārdevējam nav pienākuma atmaksāt Pircējam piegādes papildu izdevumus.
9.12. Pārdevējs pārskaita atmaksājamās summas uz Pircēja paziņojumā par atteikšanos no Līguma vai atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu.
9.13. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt naudas summas atmaksu Pircējam līdz brīdim, kad Pārdevējs saņēmis Preci.
9.14. Gadījumā, ja Preces tika piegādātas Pircējam pēc atkāpšanas no Līguma:
 1. Pircējam ir pienākums nekavējoties atgriezt Preces Pārdevējam;
 2. Pircējam ir pienākums pienācīgi rūpēties par Preču saglabāšanu līdz to atgriešanai Pārdevējam;
 3. Preces cena un piegādes izdevumi Pircējam kompensējami saskaņā ar Noteikumu 9.11. punktu.
9.15. Pircējam visos gadījumos ir tiesības, kas izriet no neatbilstošas Preces pārdošanas, kuras paredz Latvijas Republikas normatīvie akti. Atgriešanas noteikumi, kas norādīti šajā 9. vai citos Noteikumu punktos neietekmē šo tiesību pastāvēšanu.
9.16. Saņemot preces, Pārdevējs apņemas tās aizstāt ar tām pašām precēm, tikai tādas formas, izmēra, krāsas, modeļa vai komplektācijas, kā norādījis Pircējs. Ja Pārdevējam nav apmainīšanai piemērotas preces, viņš atmaksā Pircējam par preci saņemto naudu. Nauda tiek atmaksāta Pircējam 14 kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja paziņojumu par vēlmi izmantot šīs tiesības, bet, ja Pircējs preci nav atdevis atpakaļ Pārdevējam, šajā punktā minēto termiņu sāk skaitīt no Preces atdošanas dienas Pārdevējam.
9.17. Pircējam ir jāsamaksā preces piegādes izdevumi un preces atpakaļ sūtīšanas izdevumi, bet Pārdevējam, kad ir pārliecinājies, ka preces ir atdotas atpakaļ neatbilstošas kvalitātes dēļ, jāatmaksā Pircējam radušies izdevumi par piegādi un atpakaļ sūtīšanu.
9.18. Pirkuma līgums netiek atcelts un nauda netiek atmaksāta par tām precēm, kuras ir tīši vai nolaidības dēļ bojātas (pakļautas ķīmisku vielu, ūdens, atklātas liesmas, augstas temperatūras, asu priekšmetu utt. iedarbībai) vai ja ir pārkāpti preču lietošanas vai glabāšanas noteikumi, vai preces ir lietotas nepareizi vai neatbilstoši paredzētajam uzdevumam.
9.19. Preču apmaiņa un atgriešana, ja piegādātas nepareizās preces:

 1. Ja Pircējam piegādātas nepareizās preces, Pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 darba dienu laikā, jāinformē pa e-pastu [email protected] vai zvanot pa tālruni +371 20577992. Saņemot informāciju par nepareizi piegādātām precēm, Pārdevējs, apņemas uz sava rēķina šādas preces saņemt atpakaļ un aizstāt tās ar pareizajām precēm. Ja Pārdevējam nav pasūtīto preču, viņš atmaksā Pircējam par preci (-ēm) saņemto naudu. Nauda tiek atmaksāta Pircējam 14 kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja ziņojumu par atteikšanos no līguma un preci.
9.20. Pircējs var izmantot preču atdošanas atpakaļ tiesības tikai tad, ja nav nokavēts preču atdošanas atpakaļ termiņš. Atdodot preces, tiek piemērotas papildu prasības: prece nav sabojāta vai nav būtiski mainījies tās izskats, tā nav lietota.
9.21.  Nosūtot atpakaļ preces, Pircējam jānorāda Pārdevēja adrese un pareizi jāiepako prece, lai tā netiktu bojāta transportēšanas laikā. Pārdevējam ir tiesības neatmaksāt naudu par precēm, kuras atdotas atpakaļ ar trūkumiem. Pārdevējs nav atbildīgs par sūtījumiem, kurus Pircējs ir nosūtījis nepareizi iepakotus, nepareizi norādot adresi, kā arī, ja sūtījumi ir pazaudēti vai sabojāti transportēšanas laikā.
9.22. Ja Pircējs ir iegādājies preču komplektu, viņam ir jāatdod atpakaļ Pārdevējam viss preču komplekts, t. i., Pircējs savas preču atdošanas atpakaļ tiesības var izmantot tikai attiecībā uz visām komplektā esošajām precēm.

10.  Preču cenas, apmaksas kārtība, termiņi un piegādes izdevumi.

10.1. Preču cenas ir norādītas eiro, ieskaitot PVN (tur, kur tas tiek piemērots) tādā apmērā, kāds tiek piemērots konkrētajā laikā Latvijas Republikā.

10.2. Par pasūtītajām precēm Pircējs var norēķināties vienā no šiem veidiem (izvēle var būt ierobežota, tāpēc attiecīgajam pasūtījumam piemērojamais galīgais maksājuma veidu saraksts tiek norādīts pie attiecīgā pasūtījuma):

 1. izmantojot internetbanku;
 2. maksājuma (kredīta vai debeta) karti tiešsaistē;
 3. ar bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja kontu, kas norādīts priekšapmaksas faktūrrēķinā; 
 4. skaidrā naudā izņemto preci birojā Rītausmas iela 4a, iepriekš sazinoties pa tālruni +371 20577992 vai e-pastu [email protected]

10.3. Kad Pārdevējs saņem samaksu par precēm preču pasūtījums tiek apstiprināts.
10.4. Piekrītot Noteikumiem, Pircējs piekrīt, ka preču pirkuma dokumenti – faktūrrēķini, kuri vienlaikus ir arī preču garantijas taloni, viņam var tikt izsniegti fiziski kopā ar precēm vai elektroniski uz e-pasta adresi, kas norādīta Pircēja reģistrācijas veidlapā, tūlīt pēc pasūtījuma izpildīšanas. Faktūrrēķinos tiek norādīti Pārdevēja rekvizīti, izvēlētās preces, to daudzums, piešķirtās atlaides, preču galīgā cena, ieskaitot visus nodokļus, un visi citi dati, kurus nosaka grāmatvedību regulējošie tiesību akti.
10.5. Pēc tam, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu, preču cena var mainīties tikai izņēmuma gadījumos, kad preces cena ir mainījusies informācijas sistēmu tehniskas kļūdas, acīmredzamu (neuzmanības) kļūdu labošanas vai citu objektīvu, no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ. Ja šādā gadījumā Pircējs nepiekrīt iegādāties preci par jauno cenu, Pircējs var atcelt pasūtījumu, 2 darba dienu laikā par to informējot Pārdevēju elektroniski pa e-pastu [email protected]. Pēc pasūtījuma anulēšanas šajā punktā noteiktajā kārtībā Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam visas summas, kuras viņš samaksājis par anulēto pasūtījumu.
10.6. Preču cenas var mainīties, taču šādām izmaiņām nebūs ietekmes uz jau noslēgtajiem Līgumiem. Izņemot gadījumus, kas atrunāti šo Noteikumu 10.5. punktā.
10.7. Preču cenas neietver pasūtījuma sagatavošanas, piegādes un preču uznešanas izdevumus. Piegādes izdevumu izcenojums, kas ir norādīts interneta veikalā, var mainīties. Aktuālie piegādes izcenojumi ir sniegti sadaļā “Piegāde“.
10.8. Tiešsaistes maksājumus nodrošina trešās personas (bankas iestādes), kas nav starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtā Līguma puses. Par Pircēju datu apstrādi, atbilstoši fizisko personu datu aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem, un datu drošību ir atbildīgas trešās personas, kuras tiesīgas sniegt bezskaidras naudas maksājumu veikšanas pakalpojumus
10.9. Detalizēta informācija, kas ir saistīta ar apmaksu, sniegta sadaļā “Apmaksa

11. Ražotāja garantija un Pircēja tiesības neatbilstošas preces gadījumā.

11.1. Dažām Pārdevēja pārdodamajām Precēm tiek nodrošināta ražotāja garantija.
11.2. Ražotāja garantija papildina Pircēja tiesības, kas ir saistītas ar nekvalitatīvām Precēm.
11.3. Preces ražotāja garantijas saistības ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja nav pārkāpti Preces ekspluatācijas noteikumi. Pirms Preces lietošanas Pircējam rūpīgi jāizlasa Preces ekspluatācijas instrukcija, ja tāda ir.
11.4. Preču trūkumi tiek novērsti, kā arī neatbilstošas Preces tiek aizstātas vai atgrieztas, pamatojoties uz šajos Noteikumos nostiprināto kārtību un ņemot vērā piemērojamo Latvijas Republikas tiesību aktu prasības.
11.5. Pircējs, kurš vēlas iesniegt sūdzību par nekvalitatīvām vai nepilnīgas komplektācijas Precēm vai uz remontu, to var izdarīt pa e-pastu [email protected], atgriežot iespējami neatbilstošo Preci, ievērojot to, ka:  

 1. nopirktās preces uz garantijas remontu var atgriezt birojā, adrese: Rītausmas ielā 4a, Rīga, iepriekš sazinoties pa tālruni +371 20577992 vai e-pastu [email protected] - veidlapa garantijas apkalpošanas pieteikumam PDF formātā, WORD formātā.
 2. nekvalitatīvas preces, kā arī preces, kas nedarbojas un kuras nepakļaujas garantijas remontam var atgriezt birojā: Rītausmas ielā 4a, Rīgā, iepriekš sazinoties pa tālruni 20577992 vai e-pastu [email protected] veidlapa preces maiņai vai naudas atgriešanas pieteikumam PDF formātā, WORD formātā
11.6. Iesniedzot sūdzību, Pircējam ir jānorāda šāda informācija:
 1. Preces faktūrrēķina un pasūtījuma numurs. Ja ir iespējams, Pircējs pievieno faktūrrēķinu, lai Pārdevējs varētu pēc iespējas ātrāk izskatīt Pircēja sūdzību;
 2. jānorāda Preces defekts, bojājuma pazīmes vai trūkstošā daļa;
11.7. Iesniedzot sūdzību, Pircējam ir jānorāda viens no veidiem, kādā Pircējs vēlas, lai pretenzija tiktu atrisināta:
 1. daļēja pirkuma summas atgriešana, ņemot vērā Preces nolietojumu vai labumu, ko Pircējs guvis, lietojot Preci, ja Pārdevējs un Pircējs ir par to vienojušies;
 2. bez atlīdzības saprātīgā termiņā aizstāt Preci ar analoģisku atbilstošas kvalitātes Preci, izņemot gadījumus, ja trūkumi ir nelieli/maznozīmīgi vai tie radās Pircēja vainas dēļ;
 3. atcelt Līgumu un atmaksāt Pircējam par Preci visu samaksāto naudas summu, izņemot gadījumu, ja Preces neatbilstība ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas preci izmantot. Preces neatbilstība uzskatāma par maznozīmīgu, ja tā būtiski nepazemina Preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas Preces ārējā izskatā.
11.8. Izskatot sūdzību, atbilde tiek sniegta 14 dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ minētajā termiņā nav iespējams sniegt atbildi uz Pircēja sūdzību, Pārdevējs nekavējoties rakstveidā informē par to Pircēju, norādot saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta, kā arī pamato šāda pagarinājuma nepieciešamību.
11.9. Iespējami neatbilstošas kvalitātes Preces vispirms tiek nogādātas Pārdevēja garantijas apkalpošanas servisos. Tikai konstatējot, ka Prece ir neatbilstošas kvalitātes Prece, Pircēja lūgums par neatbilstošas kvalitātes Precēm var tikt izpildīts.
11.10. Garantijas apkalpošanas ilgums ir no 7 līdz 30 kalendārajām dienām. Izņēmuma gadījumos, ja Preces tiek sūtītas uz garantijas apkalpošanas centriem citā ES valstī, preces garantijas apkalpošanas process var ilgt no 14 līdz 70 kalendārajām dienām, atkarībā no preces rakstura. Uzsveram, ka visos gadījumos garantijas apkalpošanas procesu cenšamies īstenot pēc iespējas īsākā laika periodā.
11.11. Iekārtās, kas tiek nogādātas garantijas apkalpošanai, nedrīkst atrasties Pircēja personas dati un SIM kartes. Pārdevējs neatbild un nesedz izdevumus par informāciju, kas atrodas garantijas apkalpošanai iesniegtajās iekārtās, šādas informācijas atgūšanu un atjaunošanu.
11.12 Nepaņemtās, garantijas apkalpošanai nodotās Preces tiek uzglabātas 3 mēnešus. Šo termiņu sāk skaitīt no pirmā paziņojuma Pircējam, izmantojot norādīto kontaktinformāciju (tālruni, e-pasta adresi u. tml.), par to, ka Pircējs var saņemt Preci, kas atgriezās no garantijas apkalpošanas centra. Ja Pircējs nepaņem Preces norādītajā termiņā, Pārdevējam ir tiesības Preces vairs neuzglabāt, Prece var tikt utilizēta. Šādā gadījumā Pārdevējs nav atbildīgs par nesaņemtajā Precē palikušo Pircēja informāciju un citiem Pircēja zaudējumiem, kas radās saistībā ar šādu Preces iznīcināšanu.

12. Preču piegāde.

12.1.  Pasūtot Preces, Pircējs var izvēlēties vienu no preču piegādes veidiem, kuri norādīti pārdodamās preces iegādāšanās procesā.
12.2. Ja Pircējs pasūtījuma veikšanas laikā izvēlas preču piegādi mājās:

 1. Pircējs apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.
 2. Pircējs apņemas pats pieņemt preces. Preču saņemšanas brīdī jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (personas apliecība vai pase). Ja Pircējs pats nepieņem preces, kaut arī preces ir piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pārdevējam ir tiesības nodot preces citai personai, kura atrodas norādītajā adresē, un Pircējam nebūs tiesību izteikt Pārdevējam jebkādas pretenzijas par preču piegādi nepareizajai personai.
 3. Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis.  
 4. Samaksa par preču piegādi mājās neietver pasūtīto preču uznešanu augstāk par pirmo stāvu.
 5. Precīza piegādes cena ir atkarīga no pasūtamo Preču svara un cenas.  Aktuālie piegādes izcenojumi ir sniegti sadaļā Piegāde.
 6. Īpašumtiesības uz Preci pāriet Pircējam ar to brīdi, kad Pārdevēja kurjers nodod Preces Pircējam. Ja Preces pārvadātāju izvēlas pircējs, kas nav Pārdevēja piedāvātais piegādātājs, šajā gadījumā norādītais risks pāriet Pircējam ar brīdi, kad Prece tiek nodota pārvadātājam.
 7. Konstatējot sūtījuma iepakojuma bojājumu, Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir tiesības sūtījumu nepieņemt. Šādā gadījumā kurjeru pakalpojumus sniedzošās organizācijas pārstāvis kopā ar Pircēju vai trešo personu, kuru norādījis Pircējs, aizpilda speciālu sūtījuma pārbaudes aktu, ko iesniedz kurjeru pakalpojumus sniedzošās organizācijas pārstāvis, kurā norāda konstatētos bojājumus.
 8. Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, pieņemot sūtījumu un parakstoties kurjeru pakalpojumus sniedzošās organizācijas pārstāvja iesniegtajā datu uzkrāšanas ierīcē vai uz papīra piegādes apliecinājuma bez piezīmēm, tiek pieņemts, ka Preces ir piegādāts pienācīgā veidā.
 9. Ja plānotajā Preču piegādes dienā Preces netiek piegādātas, Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc plānotās Preču piegādes dienas, par to informē Pārdevēju.
 10. Ja Preces pieņems ne Pircējs, Pircējam ir pienākums norādīt Preces pieņemošās personas datus, aizpildot pasūtījuma piegādes informāciju.
 11. Pircējam ir pienākums 14 dienu laikā no Preču piegādes brīža pārbaudīt Preču iepakojumus, daudzumu, kvalitāti, sortimentu, piederumus un komplektāciju. Ja Pircējs norādītajā termiņā neizpilda šo pienākumu un neiesniedz Pārdevējam pretenziju, tiek pieņemts, ka Preču iepakojums ir pienācīgā stāvoklī kā arī daudzums, kvalitāte, sortiments, piederumi un komplektācija atbilst Līguma nosacījumiem.
 12. Sūtījuma piegādes brīdī Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir pienākums kopā ar transportlīdzekļa pārstāvi pārbaudīt sūtījuma iepakojuma stāvokli.
 13. Ja Pircējs konstatē, ka sūtījums ir bojāts, Pircējam ir pienākums:
 • norādīt to kurjeram, kurš piegādājis Preci;
 • sūtījuma piegādes dokumentā atzīmēt, ka iepakojumam ir bojājumi un kopā ar kurjeru aizpildīt Iepakojuma bojājumu (pārbaudes) aktu;
 • pārbaudīt iepakojumu iekšpusē esošās Preces un, ja tās ir bojātas, bojājumus fiksēt ar fotogrāfijām. Fotogrāfijas būs nepieciešamas Preču atgriešanas procedūrai par neatbilstošas Preces piegādi;
 • ja Preces iepakojums nav bojāts, kurjera klātbūtnē Preci pārbaudīt nav nepieciešams.
12.3.  Ja Pircējs pasūtījuma veikšanas laikā izvēlas preču saņemšanu vienā no Latvijas pasta nodaļām:
 1. Pircējs var saņemt preces vienā no Latvijas pasta nodaļām, samaksājot norādīto pirkuma un preču piegādes maksu. Ja pircējs nesamaksā minēto maksu, preces netiek izsūtītas.
 2. Preces var saņemt ne tikai pasūtījumā norādītais saņēmējs, bet arī cita persona, kas norādīta pasūtījuma veikšanas brīdī. Preču saņemšanas brīdī Latvijas pasta darbiniekam jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (personas apliecība vai pase).
 3. Preču saņemšana Latvijas pasta nodaļās nav iespējama šādos gadījumos:
 • Ja pasūtīto preču kopējais svars pārsniedz 20 kg.
 • Ja no Pārdevēja pasūtīto preču kopējo izmēru dēļ nav iespējams sniegt šo pakalpojumu.
12.4.  Pircējs preces bez maksas var saņemt birojā Rīgā, Rītausmas ielā 4a. Ja Pircējs pasūtījuma veikšanas laikā izvēlas šo veidu:
 1. Pēc tam, kad Pārdevējs ir sagatavojis Preces saņemšanai, Pircējs tiek informēts pa e-pastu vai ar citu saziņas līdzekļu (telefoniski vai SMS) palīdzību par to, ka Preces ir sagatavotas saņemšanai.
 2. Pasūtītās preces jāizņem ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis pasūtījuma apmaksu un ir informējis par to Pircēju. Izņemot gadījumus, ja Pircējs un Pārdevējs ir norunājis citus izņemšanas termiņu.
 3. Preces var saņemt tikai persona, kas veikusi pasūtījumu, vai persona, kas norādīta pasūtījuma veikšanas brīdī. Preču saņemšanas brīdī darbiniekam jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (personas apliecība vai pase).
 4. Preču fiziskas saņemšanas gadījumā birojā – ar darbinieku jāpārbauda sūtījuma un preces (preču) stāvoklis. Pēc tam, kad Pircējs neizskata iepakojuma bojājuma pretenzijas, tiek uzskatīts, ka preces ir nodotas pienācīgā stāvoklī un tām nav bojājumu, kā arī nav preces (preču) komplektācijas neatbilstību (tādu, kuras var noteikt preču ārējās apskates laikā). Ja Pircējs konstatē, ka preces iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai citādi ārēji bojāts), prece (-es) ir bojāta (-as) un/vai preces (preču) komplektācija ir nepilna, tad Pircējam un biroja darbiniekam, jāsastāda brīvas formas akts par sūtījuma un/vai preces (preču) bojājumiem/neatbilstībām. Ja Pircējs neveic šīs darbības, Pārdevējs no atbildības par preču bojājumiem, ja šādu bojājumu rašanās nav saistīta ar rūpnīcas brāķi, kā arī no atbildības par preču komplektācijas neatbilstībām tiek atbrīvots, bet tikai tajā gadījumā, ja šādas neatbilstības var noteikt preču ārējās apskates laikā.
12.5. Ja Pircējs pasūtījuma veikšanas laikā izvēlas Preču piegādi ar Omniva pakomātu, DPD PickUp punktu, Circle K uzpildes staciju, Latvijas Pasta pakomātu, Venipak pakomātu pakomātu:
 1. Omniva pakomātos var saņemt preces, kuru svars nepārsniedz 30 kg.
 2. DPD PickUP punktos var saņemt preces, kuru svars nepārsniedz 20 kg.
 3. Circle K uzpildes stacijās var saņemt preces, kuru svars nepārsniedz 10 kg.
 4. Latvijas Pasta pakomātos var saņemt preces, kuru svars nepārsniedz  31.5 kg.
 5. Venipak pakomātos var saņemt preces, kuru svars nepārsniedz 30 kg.
12.6. Piegādes nosacījumus un maksu var apskatīt sadaļā "Piegāde"
12.7. Preču piegādes termiņi ir provizoriski. 
12.8. Ja Pārdevējs preces nepiegādā pasūtījumā noteiktajā termiņā un Puses nevienojas par papildu termiņu preču piegādei, Pircējs var atkāpties no precēm Noteikumos noteiktajā kārtībā.
12.9. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņa pārkāpumu, ja preces Pircējam nav piegādātas vai nav piegādātas laikā tādu trešo personu vainas dēļ, kuras nav saistītas un/vai nav atkarīgas no Pārdevēja, vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.
12.10. Preču nejauša zaudējuma vai bojājuma risks pāriet Pircējam no brīža, kad preces tiek nodotas Pircējam.
12.11. Ja Pircējs neizņem preces noteiktajā termiņā vai tās neizdodas izsniegt Pircējam un Pircējs ir samaksājis par precēm un to piegādi, Pārdevējs vai piegādes pārstāvji sazinās ar Pircēju, lai vienotos par citu preču piegādes laiku un/vai veidu. Ja Pircējs joprojām neizņem preces vai neizdodas tās izsniegt Pircējam, šādas preces tiek nosūtītas atpakaļ Pārdevējam, pasūtījums tiek anulēts, Pircējam tiek atmaksāta par precēm samaksātā nauda, bet Pircējam netiek atmaksāta par precēm samaksātā piegādes maksa.

13.  Atbildība.

13.1. Pircējs ir atbildīgs par prettiesiskām darbībām, kuras veic, izmantojot www.lawood.lv mājas lapu.
13.2. Pircējs atbild par darbībām, kas veiktas, izmantojot interneta veikalu, tajā skaitā, bet ne tikai, par pirkuma formā sniegto datu pareizību.
13.3. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas radās reģistrācijas formā sniegto datu kļūdu vai neprecizitātes dēļ.
13.4. Pārdevējs, ciktāl tas nav pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tiek atbrīvots no jebkādas atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savas saistības, neiepazinās ar šiem Noteikumiem, šo Privātuma politiku un citiem Noteikumos norādītajiem dokumentiem, lai gan šāda iespēja tam tika nodrošināta.
13.5. Par Līguma, kas noslēgts izmantojot interneta veikalu, pārkāpumu puses atbild Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
13.6. Gadījumā, ja Pārdevējs pārkāpj šo Noteikumu nosacījumus, tas ir atbildīgs par Pircējam radušos kaitējumu vai zaudējumiem, kas radās, kā šo Noteikumu pārkāpuma paredzamās sekas. Kaitējums vai zaudējumi tiek uzskatīti par paredzamiem, ja tie ir acīmredzami Pārdevēja pārkāpuma sekas vai, ja šādu kaitējumu vai zaudējumus Pārdevējs un Pircējs apzinājās Līguma slēgšanas brīdī.
13.7. Pārdevējs piegādā Preces tikai mājsaimniecības vajadzībām un personīgai lietošanai. Pircējs apņemas neizmantot pārdodamās Preces komerciālos, uzņēmējdarbības vai tālākpārdošanas nolūkos, un Pārdevējs nebūs atbildīgs par jebkādu Pircēja negūto peļņu, uzņēmējdarbības zaudējumiem, darbības traucējumiem vai zaudējumiem saistībā ar zaudētām uzņēmējdarbības iespējām.

14.  Notikumi ārpus Pārdevēja kontroles.

14.1.  Pārdevējs nav atbildīgs par Līguma vai jebkādu Līgumā noteikto saistību nepildīšanu vai novēlotu izpildi, ja šāda neizpilde vai kavēšanās ir radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ.
14.2.  Gadījumā, ja notiek notikums ārpus Pārdevēja kontroles, kas ietekmē pienācīgu Pārdevēja saistību izpildi saskaņā ar Līgumu:

 1. Pārdevējs nekavējoties informēs Pircēju;
 2. Pārdevēja saistību, kas izriet no Līguma, izpilde tiks apstādināta un saistību izpildes termiņš tiks pagarināts par termiņu, kas vienāds ar notikuma ārpus Pārdevēja kontroles ilgumu. Ja notikumi ārpus Pārdevēja kontroles ietekmē Preču piegādi Pircējam, Pārdevējs saskaņos jaunu piegādes datumu pēc Pārdevēja notikumu ārpus Pārdevēja kontroles beigām.

15.  Mārketinga pasākumi.

15.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var uzsākt dažādas akcijas vai spēles.
15.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt akciju vai spēļu noteikumus, kā arī tās atcelt. 

16.  Informācijas apmaiņa

16.1.  Visa saziņa saistībā ar preču iegādi notiek caur sadaļā "Kontakti" norādīto kontaktinformāciju. 
16.2. SIA C&T Rental šajos Noteikumos un Privātuma politikā noteiktajā kārtībā visus ziņojumus nosūta uz preču pasūtīšanas laikā norādīto e-pasta adresi vai īsziņu uz viņa norādīto tālruņa numuru.

17.  Citi noteikumi

17.1. Jebkuram Līgumam, kas tiek slēgts starp Pārdevēju un Pircēju, tiek piemēroti šie Noteikumi kopā ar dokumentiem, kas ir skaidri norādīti Noteikumos. Jebkādas atkāpes no šiem Noteikumiem ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tās ir noformētas ar rakstisku dokumentu.
17.2. Pircējam, ņemot vērā Latvijas Republikas tiesību aktus, ir noteiktas tiesības, kas ir saistītas ar neatbilstošas kvalitātes Precēm. Nekāds šo Noteikumu nosacījums nebūtu jāinterpretē kā tāds, kas aprobežo vai ierobežo šādu tiesību izmantošanu.
17.3. Pārdevējam ir tiesības nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar Līgumu trešajai personai vai personām, taču šādu tiesību un pienākumu nodošanai nebūs nekādas ietekmes uz Pircēja tiesībām un Pārdevēja saistībām saskaņā ar šiem Noteikumiem. Šādas nodošanas gadījumā Pārdevējs informēs Pircēju, sniedzot informāciju pa preču pasūtīšanas laikā norādīto e-pasta adresi vai īsziņu uz viņa norādīto tālruņa numuru.
17.4. Pircējam nav tiesību nodot visas vai daļu tiesību vai saistību, kas izriet no šiem Noteikumiem, trešajai personai vai personām bez Pārdevēja rakstiskas piekrišanas.
17.5. Ja kādu no šiem Noteikumiem tiesa atzīst par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu, pārējie šo Noteikumu nosacījumi paliek spēkā un piemērojami pilnā apmērā. Jebkurš šo Noteikumu nosacījums, kas atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu tikai daļēji vai noteiktā apmērā, paliks spēkā tādā apmērā, kādā tas netika atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu.
17.6. Šiem Noteikumiem un attiecībām starp pusēm saskaņā ar šiem Noteikumiem (tajā skaitā arī Līguma slēgšanas, spēkā esamības, piemērošanas un izbeigšanas jautājumiem) piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti, un tie skaidrojami, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
17.7. Katrs strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir saistīti ar šiem Noteikumiem, to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, galīgi izšķirami Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
17.8. Strīdi starp Pircēju un Pārdevēju risināmi savstarpēju sarunu ceļā. Ja Pārdevējs atsakās apmierināt Pircēja sūdzību vai Pircējs nepiekrīt Pārdevēja piedāvātajiem risinājumiem un nosaka, ka tā tiesības vai intereses tika pārkāptas, Pircējs var iesniegt sūdzību Patērētāju ārpus tiesas strīdu risināšanas komisijā, kas atrodas Brīvības iela 55, Rīga, Latvija, LV-1010 un, kura risina patērētāju strīdus (vairāk informācijas par strīdu risināšanu pieejama https://www.ptac.gov.lv/lv)
17.9. Papildus iepriekš norādītajam, Pircējs var izmantot elektronisko strīdu risināšanas platformu (ODR), lai atrisinātu strīdus par interneta vietnē pirktajām precēm vai pakalpojumiem. Vairāk informācijas http://ec.europa.eu/odr.
 17.10. Šie Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.


Šos Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumus varat lejuplādēt šeit.

Spēkā no 09.11.2023